Aktualności
    O fundacji
    Organizacja
    OPP
    Stypendyści
    Galeria
    Regulamin
    Pobierz wniosek
    Numer konta
    RODO

  Klauzula informacyjna RODO (strona internetowa)


Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (dalej jako RODO), Fundacja Wspierania
Edukacji Wiejskiej, (dalej także jako Administrator) informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji
Wiejskiej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Emilana Czyrniańskiego 8, 30-698 Kraków,
www.nauka-pomoc.org.pl, KRS 0000298363,

2) Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a. Realizacji umów cywilnoprawnych (dane osobowe przetwarzane w związku z
wykonaniem umowy oraz w ramach obowiązku prawnego),
b. Realizacji umów o wolontariat (dane osobowe przetwarzane w związku z
wykonaniem umowy oraz w ramach obowiązku prawnego),
c. Ewidencji uczestników projektów własnych (dane osobowe przetwarzane na
podstawie zgody, lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
d. Ewidencji interesariuszy zewnętrznych i ich wykorzystywania w ramach
prowadzonej działalności Administratora (dane osobowe przetwarzane na
podstawie zgody, lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
e. Ewidencji kontrahentów i ich wykorzystywania w ramach prowadzonej
działalności Administratora (dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, lub
prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a. do momentu odwołania zgody lub upływu okresu na który zgoda została
udzielona, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
RODO,
b. przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
c. przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,
d. do wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować:
a. telefonicznie pod numerem: 6014112832
b. e-mailowo: fundacja@nauka-pomoc.org.pl
c. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fundacja Wspierania Edukacji
Wiejskiej, ul. Emilana Czyrniańskiego 8, 30-698 Kraków, z dopiskiem "Ochrona
danych osobowych".

Aktualności | O fundacji | Organizacja | Stypendyści | Galeria | Regulamin | Pobierz wniosek | Adres i numer konta
Wszystkie prawa zastrzeżone: Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
Projekt i wykonanie: projektator.com