Aktualności
    O fundacji
    Organizacja
    OPP
    Stypendyści
    Galeria
    Regulamin
    Pobierz wniosek
    Numer konta
    RODO

  Regulamin przyznawania stypendiów na rok akademicki 2019/2020


  Pobierz regulamin przyznawania stypendiów »


Regulamin przyznawania stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej na rok akademicki 2019/2020:
 1. Stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej może być przyznawane studentom uczelni państwowych i niepaństwowych.

 2. Kierunek studiów kandydata ubiegającego się o stypendium musi być związany
  z problemami wsi (szczególnie z jej rozwojem, przebudową, badaniem zachodzących przemian i jej dziejów oraz kulturą wsi).

 3. Stypendium przyznaje Zarząd Fundacji zgodnie z niniejszym regulaminem, po zasięgnięciu opinii Kapituły Fundacji.

 4. O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów dziennych.

 5. Student ubiegający się o stypendium na dany rok akademicki winien wysłać listem poleconym wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 15 października 2019 (data wpływu do Fundacji)

 6. Wytypowani kandydaci do stypendium po wstępnej kwalifikacji będą zobowiązani do odbycia rozmowy z przedstawicielami Zarządu w wyznaczonym terminie.

 7. Stypendium może być przyznawane studentowi, który spełnia następujące warunki:

  a. rodzice studenta lub student mieszkają w środowisku wiejskim lub małomiasteczkowym,

  b. ukończył przynajmniej pierwszy rok studiów,

  c. uzyskał średnią arytmetyczną ocen z egzaminów minimum 4,70 za ostatni rok akademicki (średnia ocen winna być potwierdzona przez Dziekana Wydziału lub jego odpowiednika wraz z opinią w pkt. 15 wniosku),

  d. złoży deklarację pracy społecznej na rzecz Fundacji (pkt. 14 wniosku).

 8. Stypendium będzie przyznane w wysokości od 450,0 PLN do 500,0 PLN miesięcznie przez okres roku akademickiego tj. 9 miesięcy. Stypendium będzie wypłacone w trzech transzach co trzy miesiące:

  a. pierwsza transza do 31 grudnia 2019 za miesiące: X, XI, XII

  b. druga transza do 15 kwietnia 2020 (za miesiące: I, II, III) pod warunkiem dostarczenia do 10 kwietnia potwierdzenia wpisu na semestr letni bieżącego roku akademickiego

  c. trzecia transza do 30 czerwca 2020 (za miesiące: IV, V, VI) pod warunkiem złożenia do 20 czerwca udokumentowanego sprawozdania za dany rok akademicki z działalności społecznej, naukowej, artystycznej itp. Trzecia transza zostanie wypłacona po zaakceptowaniu sprawozdania przez Zarząd Fundacji.

 9. Kryteria wysokości przyznawanych stypendiów:

  średnia arytmetyczna ocena z egzaminów / wysokość stypendium:


   4,70 - 4,79   ---> 450,-zł
   4,80 - 4,89   ---> 475,-zł
   4,90 - 5,00   ---> 500,-zł

 10. Przy skali ocen innej niż do 5,0 będzie stosowany odpowiedni współczynnik korygujący.

 11. Stypendium może być ponownie przyznane studentowi, jeżeli aktualnie spełnia warunki określone regulaminem oraz wykaże się aktywną, konkretną i wymierną działalnością społeczną na rzecz Fundacji, udokumentowaną w formie opisu załączonego do Wniosku.

 12. Stypendium nie może być przyznane i wypłacone studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim lub rektorskim.

 13. Student otrzymujący stypendium, który korzysta z urlopu dziekańskiego lub rektorskiego, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Władze Fundacji.

 14. Preferowani do uzyskania stypendium będą kandydaci z powiatu buskiego a w szczególności z Oblekonia, Stopnicy i okolic.

 15. Kapituła i Zarząd Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej zastrzega sobie prawo w razie jakiejkolwiek wątpliwości zawiesić wypłatę stypendium do czasu wyjaśnienia sprawy.


  Przewodniczący Kapituły Fundacji

  Prof. dr hab. Stefan PASTUSZKA

  Kraków, 2019 r.

Aktualności | O fundacji | Organizacja | Stypendyści | Galeria | Regulamin | Pobierz wniosek | Adres i numer konta
Wszystkie prawa zastrzeżone: Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
Projekt i wykonanie: projektator.com